U şekilli stol

 • Work Corner L-Shaped Desk Set with Panels container office

  Panel konteýner ofisi bilen iş burçy L görnüşli stol

  Kosmos stoly ulgamy

  Stol ululyklarynyň köpüsine laýyklaşdyrylan şöhleler bilen kesgitlenen beýiklik

  Anodlaşdyrylan alýumin çarçuwasy

  Iş stansiýalarynda we stol konfigurasiýalarynda bar

  Kabel dolandyryşy bar

  Derrew eltip bilýän amatly ofis oturgyç ulgamyny gözleýärsiňizmi?Çydamly we ýumşak görnüşli oturgyç iş stansiýalarymyz bäş sany ajaýyp görnüşde elýeterlidir!Mugt eltip bermek!Aboveokarda satylan 48 ″ W x 24 ″ D iş ýerleri bilen 4 adamlyk oturgyç iş stansiýasy.Aşakdaky beýleki ululyklara serediň.

 • U shpe workstation office

  U iş stansiýasy

  E1 MFC tagtasy, polat üçegiň üstünde çäge gara we aşagyndaky çäge kümüş, 2 Laminat L şekilli kubikler, iş ýeriňizi howpsuz we sagdyn saklamak üçin arassa süpürgiçleri arassalamak üçin ýönekeýdir!Işgärleri wirus howpundan goramak üçin iň oňat çözgüt hödürleýär.

  Doly 4 adamlyk klaster kubiklerimiz, iş ýerleriňizi doly tertiplemek we dargatmak üçin inçe panel panelleriniň üsti bilen tehnologiýa üçin amatly kabel ýollaryny görkezýär..Bu özüne çekiji, döwrebap we elýeterli inçejik panel ulgamlary, zerur bolan birinji derejeli, hünär keşbine ýetmäge mümkinçilik berýär.Iň ýokarky bezeg bölümlerinde kümüş metal çarçuwalar, aýazly zolakly temperaturaly aýna penjireler we iş stolunyň laminat reňkini saýlamak bilen açyk ak ýuwulýan laminat ýüzler bar.Üýtgeşik klip bilen bilelikde gurnama ulgamy bilen çalt we aňsat guruň.Doly 12′W x 12′D x 48 ″ H Ak laminat ýuwulýan doly 4 adamlyk klaster ofis kubikleri w / Slimline paneller, stollar we çyzgylar ýokarda satylýar.Aşakda 67 ″ H 4 adamlyk klaster kubikine serediň.

 • office equipment office desks

  ofis enjamlary ofis stollary

  DEFINE Stol ulgamy

  Teleskopiki şöhleler bilen kesgitlenen beýiklik, Stol ululyklaryna laýyk gelýär

  Ak polat poroşok bilen örtülen çarçuwa

  Iş stansiýalarynda, stollarda, skameýkalarda, podda we 120 ° konfigurasiýalarda bar

  Kabel dolandyryş şöhlesi bar

  Stol Toplary 1200-2000L x 650-800D goldaýar:

  1. Iş stansiýasy Toplary 1200-2000Lx650-800D x 1200-1800Lx650-800D goldaýar

  2. 120 ° Iş stansiýasy Toplary 1200-1500Lx1200-1500Lx700-800D goldaýar

  3. 695H Topokardan başga

 • Dual Office Set office furniture set

  Iki ofis ofis mebel toplumy

  Elýeterli bahadan tehnologiýa üçin amatly dizaýn bilen döwrebap kubikleri tamamlaň!Ofis panellerinde simleri gizlemek üçin goşa kabel geçelgeleri, özüne çekiji bitarap taupe matasy we aýazly zolakly temperaturaly aýna penjireler ýaly ýokary derejeli aýratynlyklar bar.Çalt we aňsat gurmak üçin paneller diňe gysylýar.12 ′ x 6 ′ x 48 ″ H aboveokarda satylan 2 adamlyk L görnüşli ofis kubikleri w / Premium goşa ýaryş panelleri, stollar we 4 faýl bölümi.Aşakdaky Goşmaça Kubiklere serediň.AJAKDA!Her 2 adamlyk kubik, aýna penjireler, birleşdiriji ýazgylar, iş ýerleri, iki sany gulplama gutusy / guty / faýl çekme bölümleri we zerur enjamlary bolan 48 ″ ýokary “Premium Double Raceway” panelleriniň hemmesini öz içine alýar.

 • Business Furniture Easy Office White 4 Person Modular Workstation

  Iş mebeli aňsat ofis ak 4 adam modully iş stansiýasy

  Kubiklerimizde elýeterli bahadan özüne çekiji we döwrebap dizaýn bar!Doly kubik bukjasy iki ulanyjy üçin enjamlary, iş ýerlerini we faýl şkaflaryny birleşdirýän ähli panelleri öz içine alýar.1-1 / 4 ″ galyň inçejik ofis panelleri güýçli, ýöne ykjam we şnurlary gizlemek üçin aşaky kabel geçelgesi, özüne çekiji bitarap taupe matasy we aýazly zolakly aýna penjireler ýaly ýokary derejeli aýratynlyklary öz içine alýar.Çalt we aňsat gurmak üçin paneller diňe gysylýar.12 ′ x 6 ′ x 48 ″ H aboveokarda satylan 2 adamlyk L şekilli ofis kubikleri w / Slimline panelleri, stollar we 4 faýl bölümi.Aşakdaky Goşmaça Kubiklere serediň.Her 2 adamdan ybarat kubikler toplumyna aýna penjireler, birleşdiriji ýazgylar, iş ýerleri, dört gulplama gutusy / guty / faýl çekme bölümleri we zerur enjamlar bilen 48 ″ beýik inçe panelleriň hemmesi girýär.Daşarky kubik ölçegleri 147-3 / 4 ″ x 74-1 / 2 ″ x 47-1 / 4 ″ H.

 • Benching Workstation with Acrylic Dividers

  Akril bölüjiler bilen iş stansiýasy

  Cube30 bölüm ulgamy

  30 mm galyňlykda

  Pinnable

  Freestanding ýa-da stol oturdyldy

  Mata örtüginiň dürli görnüşleri

  Garnituralar bilen işleýän diwarlar

  Beýleki mümkinçilikler bilen kümüş poroşok bilen örtülen gutarnykly standart

  Akustiki aýratynlyklar