Meş ergonomiki kresloda wezipe başlygy

Gysga düşündiriş:

Myhmanlar we ýoldaşlar ofisiňizdäki bu oturgyjyň görnüşine haýran galarlar.Bu köptaraply oturgyçda, iş gününiň dowamynda rahat bolmak üçin birnäçe düzedişler bar.Oturgyjyň beýikligini we goluň beýikligini iň oňat sazlaň.

Tor oturgyjynda bäş tigirli gaty rolikli neýlondan ýasalan 25 ″ diametrli esas bar.Yzky, oturanyňyzda salkyn howa akymyna mümkinçilik berýän meshdir.Oturgyç, ýuka köpükli ýukajyk deriden tikilen we bu uzak sagatdan soň hem oturmak üçin amatly ýere öwrülýär.

Assambleýa zerur.

Sazlanylýan oturgyç beýikligi

Eliň sazlanylýan beýikligi

Gaplaň gulpy

Neýlon bazasy / Meş arka, ýalňyş deri oturgyç

Assambleýa zerur


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLERINIET MAGLUMATLARY

Bu döwrebap ergonomiki meseleler oturgyjy, sizi rahat saklamak üçin ergonomiki düzedişleri saklamak üçin arkaýynlygy öz içine alýar.Dem alýan mesh, günüň dowamynda rahatlyk üçin bada-bat beýiklikde sazlanýar.Oturgyç meýdançasy sazlanýar we hatda içindäki sazlanyp bilinýän lomber goldaw hem bar!Döwrebap dizaýn, islendik ofis ýa-da öý ofis gurşawy üçin ajaýyp.

1. Gaz göteriji oturgyç beýikligini sazlamak.

2. Oturgyç meýdançasyny sazlamak.

3. Yzky beýikligi sazlamak.

4. Yzky meýdançany sazlamak.

5. Gurlan lomber goldaw.

6. Dem alýan mesh we meneklere çydamly mata.

7. Häzirki zaman dizaýny.

8. 3 "galyň bezelen oturgyç.

9. Gämiler gurulmadyk.

Oturgyç ölçegi: 19 "x 17-3 / 4".Yzky ululygy: 17 "x 18".Oturmagyň beýikligi: 18-1 / 2 "- 23".Umumy ululygy: 25-1 / 2 "W x 25-1 / 2" D x 36 "- 40" H.

24 Hour Heavy Duty Ergonomic office Chair (7)

Hyzmatlarymyz

24 Hour Heavy Duty Ergonomic office Chair (8)

Kompaniýanyň maglumatlary

24 Hour Heavy Duty Ergonomic office Chair (9)
24 Hour Heavy Duty Ergonomic office Chair (10)

Sorag-jogap

1-nji sorag.Nädip sargyt etmeli?

J: Söwda satyjylar ýa-da şahsy adamlar üçin, web sahypaňyzda görkezilen nomerleri aýdyp bermegiňizi haýyş edýärin, eger sargydyňyz gaty az bolsa, gämi köp zakaz etmäge we gämä ýüklemäge kömek edip biler.Lomaý we import agentleri üçin maňa “Nos” zatlaryny we näçeräk mukdarda gerekdigini aýdyp bilersiňiz, köpçülikleýin önümçiligiňiz üçin iň arzan bahany görkezer.

2-nji sorag.Bir gapda zatlary garyşdyryp bilerinmi?

J: Umuman alanyňda, müşderileriň ähli isleglerini kanagatlandyrmaga synanyşýarys, 5 zady garyşdyryp bilersiňiz, has köp garyşdyrmak isleseňiz, täzeden barlamaga mümkinçilik beriň.

3-nji sorag.Size nusga tölegi gerekmi?

J: Ulag tölegi we nusga bahasy alyjy tarapyndan tölenmeli.Worryöne alada etme, alyjylar köp sargyt berenlerinde tölegi yzyna bereris.

4-nji sorag.Öňdebaryjy wagtyňyz ýa-da gowşuryş wagtyňyz näçe?

J: 30-45 günlük goýum alanymyzdan soň 40'HQcontainer bilen bäsleşýäris.25-35 günüň içinde 20'GP konteýner.

5-nji sorag.Töleg şertleri haýsylar?

J: 1.TT.Goýum üçin TT50% öňündensoň köpçülikleýin önümçiligi gurnaýarys, ýüklemezden ozal TT50% balans töläp bilersiňiz

6-njy sorag.MOQ näme?

J: ofis başlygy MOQ 10pc;


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň