“Space Series Mesh Back Ergonomic Computer” iň oňat ergonomiki iş oturgyjy

Gysga düşündiriş:

Iň ýokary rahatlyk we dem alyş ukyby bilen Rand ýerine ýetiriji başlygy forma we funksiýanyň ajaýyp garyndysydyr.Onuň arka tarapy, oturgyjy we kellesi sowadyşy ýaly amatly bolup, ähli tarapdan howa akymyny öňe sürýär we optimal temperatura gözegçiligini üpjün edýär.

Sevenedi ergonomiki düzediş nokady, oňurga we arka saglygyny hasam goldamak üçin sazlanyp bilinýän lomber goldawy goşmak bilen, zerurlyklaryňyza laýyk gelýän oturgyç döretmäge mümkinçilik berýär.Boýy, çuňlugy we pivot bilen sazlanyp bilinýän gollar, sazlanyp bilinýän dartyş we egilme gulpy bilen birlikde, dowamly rahatlyk üçin zerur ergonomiki peýdalary tamamlaýar.Jaýlanan alýuminiý bazasy has ýokary çydamlylygy we ýumşak görnüşi üpjün edýär, bu ýerine ýetiriji oturgyjy islendik ofisde hakykatdanam döwrebap we tertipli goşmaçadyr.

Goşmaça dem alyş üçin ähli gurluşyk

Düzülip bilinýän arka beýikligi we sazlanyp bilinýän lomber goldawy

Sazlanylýan goluň beýikligi, pad çuňlugy we pad pivot

Düzülip bilinýän dartyş dartyş we gulp

275 lira çenli goldaýar.

Alýumin bazasy / arka we oturgyç / poli goltuklar / neýlon rolikler

Assambleýa zerur


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

24 Hour Heavy Duty Ergonomic office Chair (7)

Hyzmatlarymyz

24 Hour Heavy Duty Ergonomic office Chair (8)

Kompaniýanyň maglumatlary

24 Hour Heavy Duty Ergonomic office Chair (9)
24 Hour Heavy Duty Ergonomic office Chair (10)

Sorag-jogap

1-nji sorag.Nädip sargyt etmeli?

J: Söwda satyjylar ýa-da şahsy adamlar üçin, web sahypaňyzda görkezilen nomerleri aýdyp bermegiňizi haýyş edýärin, eger sargydyňyz gaty az bolsa, gämi köp zakaz etmäge we gämä ýüklemäge kömek edip biler.Lomaý we import agentleri üçin maňa “Nos” zatlaryny we näçeräk mukdarda gerekdigini aýdyp bilersiňiz, köpçülikleýin önümçiligiňiz üçin iň arzan bahany görkezer.

2-nji sorag.Bir gapda zatlary garyşdyryp bilerinmi?

J: Umuman alanyňda, müşderileriň ähli isleglerini kanagatlandyrmaga synanyşýarys, 5 zady garyşdyryp bilersiňiz, has köp garyşdyrmak isleseňiz, täzeden barlamaga mümkinçilik beriň.

3-nji sorag.Size nusga tölegi gerekmi?

J: Ulag tölegi we nusga bahasy alyjy tarapyndan tölenmeli.Worryöne alada etme, alyjylar köp sargyt berenlerinde tölegi yzyna bereris.

4-nji sorag.Öňdebaryjy wagtyňyz ýa-da gowşuryş wagtyňyz näçe?

J: 30-45 günlük goýum alanymyzdan soň 40'HQcontainer bilen bäsleşýäris.25-35 günüň içinde 20'GP konteýner.

5-nji sorag.Töleg şertleri haýsylar?

J: 1.TT.Goýum üçin TT50% öňündensoň köpçülikleýin önümçiligi gurnaýarys, ýüklemezden ozal TT50% balans töläp bilersiňiz

6-njy sorag.MOQ näme?

J: ofis başlygy MOQ 10pc;


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň