Önümler

 • desk organizer office furniture

  stol gurnaýjy ofis mebelleri

  Çep ýa-da sag gaýtarma konfigurasiýasynda bar, stol tersine däl.Esasy Bow Front Stolunda oturanyňyzda we işläniňizde gaýdyp gelmek isleýän tarapyňyzyň gerekli tarapyny kesgitläň.

  “L-stol” stoluň aşagyndaky islendik ýere sygdyryp bilýän çekiş pedalyny we iki guty çyzgysyny we harp / kanuny faýl çekmesini öz içine alýar.Howpsuzlyk üçin aşaky iki çekiji gulplanýar.Simleri dolandyrmak grommetleri simleri we simleri arassa saklamaga kömek edýär.

   

 • Weight Sensing Synchro Tilter Mesh Back Office Chair with Adjustable Headrest

  Agramy duýmak sinhrony Tilter mesh sazlanylýan başlyk bilen arka ofis oturgyjy

  Elastik All-Mesh Ergonomiki oturgyç w / Headrest deňsiz-taýsyz dizaýny we ulanyjy üçin amatlylygy üpjün edýär.Doly elastik meshli oturgyç, arka we kelle / boýnuň dynç almagy günüň dowamynda dem alýar we goldaw berýär.Üýtgeşik çeýe lomber bölümi, iň zerur ýerinde ýumşak arka goldawyny üpjün edýär.2a-da 2: 1 sinhron egiliş mehanizmi bilen oturyň ýa-da çäksiz gulplama bilen ideal ýeriňize gulplaň.Kelläňizi / boýnuňyzyň goldawyny ýokaryk, aşak ýa-da islegiňize laýyk iň oňat burça aňsatlyk bilen sazlaň.Msaraglar isleseňiz ýokary, aşak, öňe, yza we hatda içerde doly hereket edýär.

  5 ýyllyk çäklendirilen kepillik.

 • Task Chair in Mesh ergonomic armchair

  Meş ergonomiki kresloda wezipe başlygy

  Myhmanlar we ýoldaşlar ofisiňizdäki bu oturgyjyň görnüşine haýran galarlar.Bu köptaraply oturgyçda, iş gününiň dowamynda rahat bolmak üçin birnäçe düzedişler bar.Oturgyjyň beýikligini we goluň beýikligini iň oňat sazlaň.

  Tor oturgyjynda bäş tigirli gaty rolikli neýlondan ýasalan 25 ″ diametrli esas bar.Yzky, oturanyňyzda salkyn howa akymyna mümkinçilik berýän meshdir.Oturgyç, ýuka köpükli ýukajyk deriden tikilen we bu uzak sagatdan soň hem oturmak üçin amatly ýere öwrülýär.

  Assambleýa zerur.

  Sazlanylýan oturgyç beýikligi

  Eliň sazlanylýan beýikligi

  Gaplaň gulpy

  Neýlon bazasy / Meş arka, ýalňyş deri oturgyç

  Assambleýa zerur

 • Task office seating ergonomic chair

  Ergonomiki oturgyç

  “Apollonyň” ortaky kompýuter oturgyjyna başlyk bilen rahat oturanyňyzda iş günüňizi gowulaşdyryň.Islegleriňizi sazlamak we sazlamak üçin zerur bolan ähli funksiýalar bar.Oturgyç mata bilen örtülendir (20.5 "W x 19.3" D) we arka (19.3 "W x 24.8" D) we kellä geýilýän enjamlar, howa akymyny üpjün edýär, bu bolsa her gün ulanylanda ajaýyp oturgyç bolýar.Gara neýlon bazasy we çarçuwasy bu oturgyja arassa görnüş berýär.

  Kem-kemden düzülen ofis üçin akylly ergonomiki ofis oturgyjy.Bu goldaw beriji, täjirçilik derejesindäki ofis oturgyjynyň agramy 275 funt.we dürli ergonomiki düzedişler.Dem alýan mesh arkasy, konturly köpükli oturgyç we lomber goldawy muny ofisde ýa-da öýde ulanmak üçin hakykatdanam amatly oturgyç edýär.Gara reňkde standart, ýa-da aşakda aýratyn satylýan goşmaça oturgyç örtüklerini janly saýlamagymyz bilen reňk öwüşginini goşuň.Gämiler gurulmady.

 • Space Series Mesh Back Ergonomic Computer Chair best ergonomic work chair

  “Space Series Mesh Back Ergonomic Computer” iň oňat ergonomiki iş oturgyjy

  Iň ýokary rahatlyk we dem alyş ukyby bilen Rand ýerine ýetiriji başlygy forma we funksiýanyň ajaýyp garyndysydyr.Onuň arka tarapy, oturgyjy we kellesi sowadyşy ýaly amatly bolup, ähli tarapdan howa akymyny öňe sürýär we optimal temperatura gözegçiligini üpjün edýär.

  Sevenedi ergonomiki düzediş nokady, oňurga we arka saglygyny hasam goldamak üçin sazlanyp bilinýän lomber goldawy goşmak bilen, zerurlyklaryňyza laýyk gelýän oturgyç döretmäge mümkinçilik berýär.Boýy, çuňlugy we pivot bilen sazlanyp bilinýän gollar, sazlanyp bilinýän dartyş we egilme gulpy bilen birlikde, dowamly rahatlyk üçin zerur ergonomiki peýdalary tamamlaýar.Jaýlanan alýuminiý bazasy has ýokary çydamlylygy we ýumşak görnüşi üpjün edýär, bu ýerine ýetiriji oturgyjy islendik ofisde hakykatdanam döwrebap we tertipli goşmaçadyr.

  Goşmaça dem alyş üçin ähli gurluşyk

  Düzülip bilinýän arka beýikligi we sazlanyp bilinýän lomber goldawy

  Sazlanylýan goluň beýikligi, pad çuňlugy we pad pivot

  Düzülip bilinýän dartyş dartyş we gulp

  275 lira çenli goldaýar.

  Alýumin bazasy / arka we oturgyç / poli goltuklar / neýlon rolikler

  Assambleýa zerur

 • office desk chair Mesh Black High Back Office Chair

  ofis stolunyň başlygy Meş Gara ýokary arka ofis başlygy

  “Apollonyň” ortaky kompýuter oturgyjyna başlyk bilen rahat oturanyňyzda iş günüňizi gowulaşdyryň.Islegleriňizi sazlamak we sazlamak üçin zerur bolan ähli funksiýalar bar.Oturgyç mata bilen örtülendir (20.5 "W x 19.3" D) we arka (19.3 "W x 24.8" D) we kellä geýilýän enjamlar, howa akymyny üpjün edýär, bu bolsa her gün ulanylanda ajaýyp oturgyç bolýar.Gara neýlon bazasy we çarçuwasy bu oturgyja arassa görnüş berýär.

  Bu kompýuter oturgyjyny sinhron egilmek, oturgyç beýikligini sazlamak (18.5 "H - 22" H), dartyş dartyş gözegçiligi, egilme gulpy we arka beýikligi bilen rahatlyk derejäňize sazlaň.Hatda gollaryňyzy isleýän goldawyňyz üçin beýiklikde we inde sazlap bolýar.Kastorly bäş nokat bazasy, köp işleýän wagtynda we kellä geýilýän goşmaça goldaw we rahatlyk berýän wagtynda stoluňyzyň üstünde rahat hereket etmäge mümkinçilik berýär.

 • office chairs manufacturers mesh chairs

  ofis oturgyçlary öndürijiler oturgyçlary ýasaýarlar

  Agyr agramly 24/7 Mesh Office başlygymyz, berk, rahat, kynçylyksyz ofis oturgyçlaryna mätäç 24/7 jaň merkezi üçin ajaýyp wariantdyr.Özüne çekiji, ýöne güýçli, ähli komponentler 24/7 ulanmak üçin baha berilýär we 400 funt aralygynda synag edilýär.agramy.Özüne çekiji arka ofis arkasy dem alýar we rahat arka goldawy üçin ýumşak burçly.Goşmaça galyň konturly oturgyç, ýokary dykyzlykly köpükli aşaky gatlaklary forma we pes dykyzlykly köpük gatlaklaryny has ýumşak duýmak üçin ulanýar.Oturgyçlar özüne çekiji, ýöne çydamly howa tor materialy bilen bezelendir, bu hem oturýan ýerlerde ýylylygyň döremeginiň öňüni almaga kömek edýär.Köp çalşykly ýagdaýlarda orta boýly ýa-da agyr ulanyjy üçin niýetlenendir.Keselhanalar, polisiýa merkezleri ýa-da gyssagly kömek merkezleri ýaly gije-gündiziň dowamynda işleýän işgärleri talap edýän kärhanalar üçin ajaýyp oturgyç ýa-da diňe ýokary hilli, kynçylyksyz oturmagy isleýän kärhanalar üçin ajaýyp oturgyç.AJAKDA!

  Oturgyç gämileri ýygnalmady.5 ýyllyk çäklendirilen kepillik.

 • Network Mesh Back Seat Task Chair wheel

  Tor torunyň arka oturgyjynyň oturgyç tekeri

  Iş günüňizde kompýuter oturgyjy bilen rahat oturyň.Islegleriňizi sazlamak we sazlamak üçin zerur bolan ähli funksiýalar bar.Mehli oturgyç (20 "W x 19" D) we arka (20 "W x 23,6" D) howa akymyny üpjün edýär, bu bolsa her gün ulanylanda ajaýyp oturgyç bolýar.Gara neýlon bazasy we çarçuwasy bu oturgyja arassa we ýumşak görnüş berýär.

  Sinhro egilişi, oturgyjyň çuňlugy we beýikligi sazlamak (19,7 "H - 22.5" H), dartyş dartyş gözegçiligi we egilme gulpy bilen bu oturgyç oturgyjyny rahatlyk derejäňize sazlaň.Hatda gollaryňyzy isleýän goldawyňyz üçin beýiklikde we inde sazlap bolýar.Kastorly bäş nokatly esas, köp işleýän wagtyňyz stoluňyzda rahat hereket etmäge mümkinçilik berýär.

 • Mesh Back Task Chair chair office furniture

  “Mesh Back Task” oturgyç oturgyç mebelleri

  “Apollonyň” ortaky kompýuter oturgyjyna başlyk bilen rahat oturanyňyzda iş günüňizi gowulaşdyryň.Islegleriňizi sazlamak we sazlamak üçin zerur bolan ähli funksiýalar bar.Oturgyç mata bilen örtülendir (20.5 "W x 19.3" D) we arka (19.3 "W x 24.8" D) we kellä geýilýän enjamlar, howa akymyny üpjün edýär, bu bolsa her gün ulanylanda ajaýyp oturgyç bolýar.Gara neýlon bazasy we çarçuwasy bu oturgyja arassa görnüş berýär.

  Bu kompýuter oturgyjyny sinhron egilmek, oturgyç beýikligini sazlamak (18.5 "H - 22" H), dartyş dartyş gözegçiligi, egilme gulpy we arka beýikligi bilen rahatlyk derejäňize sazlaň.Hatda gollaryňyzy isleýän goldawyňyz üçin beýiklikde we inde sazlap bolýar.Kastorly bäş nokat bazasy, köp işleýän wagtynda we kellä geýilýän goşmaça goldaw we rahatlyk berýän wagtynda stoluňyzyň üstünde rahat hereket etmäge mümkinçilik berýär.

 • Mesh Back Fabric Seat High Back Chair

  Arka mata oturgyç ýokary arka oturgyç

  Beeňip bolmajak bahadan dem alýan mesh we ergonomiki rahatlyk alyň!Boss-dan bu özüne çekiji ýerine ýetiriji oturgyç, has gymmat oturgyçlarda tapylan aýratynlyklary we stili hödürleýär.

  Oturylyşy sazlamak we gulplamak ukyby, 3 basgançakly köp funksiýaly egirme mehanizmi bilen islendik ýagdaýda özbaşdak yza gaýdyp gelmek, iň oňat oturgyç ýagdaýyny tapmaga mümkinçilik berýär.Gaýtalanan arka arka beýikligi we gurlan lomber goldawyň ýerleşişini sazlamaga mümkinçilik berýär.Oturgyç we goluň beýikligi we goluň giňligi hem sazlanyp bilner.Iki tigirli rolikli uly 27 ″ bäş ýyldyzly neýlon bazasy aňsatlyk bilen aýlanýar we oturgyjyň durnuklylygyny saklaýar.

  Gämiler ýygnamaga taýyn.

  Gulp bilen sazlanyp bilinýän dartyş dartyş

  Sazlanylýan oturgyç beýikligi we burçy

  Arka beýikligi sazlamak

  Elleriň sazlanylýan beýikligi we ini

  Gämiler ýygnamaga taýyn

 • Mesh Back Fabric Seat Computer Chair with back support

  Arka goldaw bilen mata arka oturgyç kompýuter oturgyjy

  Çarçuwasyz, akýan arka dizaýny we gymmaty bilen elýeterli çeýe rahatlyk!Täze çarçuwasyz elastomer arka materialymyz, berk arkanyň zerurlygyny aradan aýyrýan çeýe galypdan ýasalan asma ulgamdyr.Ineredenerli çeýe dizaýn, aýratyn ulanyjynyň islegleri bilen çeýe we hereket edip bilýär.Diňe çeýe, amatly we ajaýyp däl, eýsem ýer ýüzüne düşünýän oturgyç üçin hem gaýtadan ulanylýar.Ofisiňize şahsylaşdyrmak we täsir goşmak üçin dürli reňkli arka taraplary saýlaň.Bu ýönekeý, gönümel we özüne çekiji dizaýn bilen täsirli rahatlyk derejesi gazanylýar.Çeýe çeýe arka görnüşe goşmaça, funksiýalara gaz göterijiniň beýikligini sazlamak, egilmek / dartyş gözegçiligi we öňe ýapyş gulpy girýär.2 ″ galyň oturgyçly oturgyç, köpükli mata materialynda berkidilen.Kantilewer goltuklary hem berk, hem berkdir.Iki tigirli haly önümleri hem bar.Aşakdaky gaty pollar üçin ýumşak roliklere serediň.

  Tranzitde howpsuzlyk üçin oturgyç gämileri.Oturgyç 20 ″ W x 20 ″ D x 17 ″ -20 ″ H.Yzyna 19 ″ W x 19-1 / 2 ″ H.Oturgyç 26-1 / 2 ″ W x 23 ″ D x 36 ″ -39 ″ H ölçegleri.

 • Mesh Back Ergonomic Computer Chair home chair

  “Mesh Back Ergonomic” kompýuter oturgyjynyň öý oturgyjy

  Çarçuwasyz, akýan arka dizaýny we gymmaty bilen elýeterli çeýe rahatlyk!Täze çarçuwasyz elastomer arka materialymyz, berk arkanyň zerurlygyny aradan aýyrýan çeýe galypdan ýasalan asma ulgamdyr.Ineredenerli çeýe dizaýn, aýratyn ulanyjynyň islegleri bilen çeýe we hereket edip bilýär.Diňe çeýe, amatly we ajaýyp däl, eýsem ýer ýüzüne düşünýän oturgyç üçin hem gaýtadan ulanylýar.Ofisiňize şahsylaşdyrmak we täsir goşmak üçin dürli reňkli arka taraplary saýlaň.Bu ýönekeý, gönümel we özüne çekiji dizaýn bilen täsirli rahatlyk derejesi gazanylýar.Çeýe çeýe arka görnüşe goşmaça, funksiýalara gaz göterijiniň beýikligini sazlamak, egilmek / dartyş gözegçiligi we öňe ýapyş gulpy girýär.2 ″ galyň oturgyçly oturgyç, köpükli mata materialynda berkidilen.Kantilewer goltuklary hem berk, hem berkdir.Iki tigirli haly önümleri hem bar.Aşakdaky gaty pollar üçin ýumşak roliklere serediň.

  Tranzitde howpsuzlyk üçin oturgyç gämileri.Oturgyç 20 ″ W x 20 ″ D x 17 ″ -20 ″ H.Yzyna 19 ″ W x 19-1 / 2 ″ H.Oturgyç 26-1 / 2 ″ W x 23 ″ D x 36 ″ -39 ″ H ölçegleri.

123456Indiki>>> Sahypa 1/6