ofis stolunyň başlygy Meş Gara ýokary arka ofis başlygy

Gysga düşündiriş:

“Apollonyň” ortaky kompýuter oturgyjyna başlyk bilen rahat oturanyňyzda iş günüňizi gowulaşdyryň.Islegleriňizi sazlamak we sazlamak üçin zerur bolan ähli funksiýalar bar.Oturgyç mata bilen örtülendir (20.5 "W x 19.3" D) we arka (19.3 "W x 24.8" D) we kellä geýilýän enjamlar, howa akymyny üpjün edýär, bu bolsa her gün ulanylanda ajaýyp oturgyç bolýar.Gara neýlon bazasy we çarçuwasy bu oturgyja arassa görnüş berýär.

Bu kompýuter oturgyjyny sinhron egilmek, oturgyç beýikligini sazlamak (18.5 "H - 22" H), dartyş dartyş gözegçiligi, egilme gulpy we arka beýikligi bilen rahatlyk derejäňize sazlaň.Hatda gollaryňyzy isleýän goldawyňyz üçin beýiklikde we inde sazlap bolýar.Kastorly bäş nokat bazasy, köp işleýän wagtynda we kellä geýilýän goşmaça goldaw we rahatlyk berýän wagtynda stoluňyzyň üstünde rahat hereket etmäge mümkinçilik berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gämiler ýygnamaga taýyn.

Sazlanylýan oturgyç beýikligi

Düzülip bilinýän arka beýikligi

Eliň sazlanylýan beýikligi

Sazlanylýan gol giňligi

Düzülip bilinýän dartyş

Gaplaň gulpy

Neýlon bazasy / arka we mata oturgyçlary

Gämiler ýygnamaga taýyn

Özüňizi şu gün ätiýaçlandyryň!Maslahat otagy ýa-da umumy ofis ulanylyşy üçin ýokary tehnologiýaly stil, ýöne bahasy.Täsin dizaýn, güýçli we özüne çekiji netije üçin berk, emele gelen polat çybyk çarçuwasynyň üstünden süýşürilen öwredilen gara mesh ýeňinden ybaratdyr.Gowy burçly ramka, oňurgaňyzyň egriligine laýyk gelýär.Elastik arka gaýyş süýşürmek, aşaky lomber goldaw üçin ýokary we aşak sazlanýar.Artykmaç arka tarapyň ýokarsy köpük bilen örtülendir we aňsat arassa gara winil bilen örtülendir.Oturgyç, gyzykly dizaýn elementi we aňsat arassalanmak üçin winil goýulmagy bilen çuňňur ýassygyň üstünde örtülen gara örtükli materialdan durýar.Oturgyjyň ömrüni artdyrmak we oturgyjyň tekizlenmeginiň öňüni almak üçin oturgyçda ýokary hilli, ýokary dykyzlykly köpük ulanylýar.Aýlaw goltuklary stollara ýa-da stollara päsgel bermezlik üçin ýuwaşlyk bilen öňe burçlanýar, ýöne rahat dynç almak üçin ýeterlik giňdir.“Chrome” gollary bazasyna gabat gelýär we beýik arka oturgyjyň täsirli görnüşine goşant goşýar.

Ansat gurnama!

Aýratynlyklary

1. Maslahaty ulanmak ýa-da orta stoly ýeňil ulanmak üçin ajaýyp tygşytly oturgyç.

2. Reňkli mata oturgyç örtükleri (islege görä) aşakda aýratyn satylýar.

3. Iki tigirli haly önümleriniň standarty.Gaty pollar üçin ýumşak rolikler aşakda aýratyn satylýar.

Ölçegler

1. Umuman alanyňda 25 "ini x 21" çuň x 47 "-50" ölçeg.

2. Oturgyç 20-1 / 2 "ini x 20" D x 18-1 / 2 "-21-1 / 2" beýikdir.

3. Oturmagyň beýikligi 18-1 / 2 "-21-1 / 2" beýikdir.

4. Arka tarapy 18-1 / 4 "W x 27-1 / 2" H.

5. Goltuklaryň arasyndaky boşluk: 20-1 / 2 "W.

6. Armrestiň beýikligi poldan 26 "-29" H.

Funksiýalar

1. Pnewmatiki beýikligi sazlamak.

2. Dartgynlylygy dolandyrmak we gulplamak bilen ýapyşyň.

3. Swivel

4. Düzülip bilinýän lomber gaýyş

24 Hour Heavy Duty Ergonomic office Chair (7)

Hyzmatlarymyz

24 Hour Heavy Duty Ergonomic office Chair (8)

Kompaniýanyň maglumatlary

24 Hour Heavy Duty Ergonomic office Chair (9)
24 Hour Heavy Duty Ergonomic office Chair (10)

Sorag-jogap

1-nji sorag.Nädip sargyt etmeli?

J: Söwda satyjylar ýa-da şahsy adamlar üçin, web sahypaňyzda görkezilen nomerleri aýdyp bermegiňizi haýyş edýärin, eger sargydyňyz gaty az bolsa, gämi köp zakaz etmäge we gämä ýüklemäge kömek edip biler.Lomaý we import agentleri üçin maňa “Nos” zatlaryny we näçeräk mukdarda gerekdigini aýdyp bilersiňiz, köpçülikleýin önümçiligiňiz üçin iň arzan bahany görkezer.

2-nji sorag.Bir gapda zatlary garyşdyryp bilerinmi?

J: Umuman alanyňda, müşderileriň ähli isleglerini kanagatlandyrmaga synanyşýarys, 5 zady garyşdyryp bilersiňiz, has köp garyşdyrmak isleseňiz, täzeden barlamaga mümkinçilik beriň.

3-nji sorag.Size nusga tölegi gerekmi?

J: Ulag tölegi we nusga bahasy alyjy tarapyndan tölenmeli.Worryöne alada etme, alyjylar köp sargyt berenlerinde tölegi yzyna bereris.

4-nji sorag.Öňdebaryjy wagtyňyz ýa-da gowşuryş wagtyňyz näçe?

J: 30-45 günlük goýum alanymyzdan soň 40'HQcontainer bilen bäsleşýäris.25-35 günüň içinde 20'GP konteýner.

5-nji sorag.Töleg şertleri haýsylar?

J: 1.TT.Goýum üçin TT50% öňündensoň köpçülikleýin önümçiligi gurnaýarys, ýüklemezden ozal TT50% balans töläp bilersiňiz

6-njy sorag.MOQ näme?

J: ofis başlygy MOQ 10pc;


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň