Customörite ofis mebelleriniň artykmaçlyklary we artykmaçlyklary näme?

Ofis mebelleri ofis gurşawynyň möhüm bölegi, şonuň üçin ofis mebellerini nädip dogry saýlamalydygy her bir kärhananyň üns bermeli meselesi.Ofis mebellerini saýlanyňyzda gereksiz kynçylyklaryň bolmazlygyny üpjün etmek üçin her kim ofis mebelini saýlanda ofis mebellerini özleşdirer.Customörite ofis mebelleriniň artykmaçlyklary näme?

1. Ilki bilen, her bir kompaniýanyň öz iş gurşawynyň we dürli korporatiw stiliniň bardygyny hemmämiz bilýäris.Şonuň üçin ofis mebellerini özleşdirmek, iň amatly ofis mebellerini öz korporatiw stiliňize görä düzüp biler.Mysal üçin, ofis mebellerini özleşdirmek kärhananyň bezeg gurşawyna görä ofis mebelleriniň reňkini, materialyny we garnituralaryny saýlap biler, şonuň üçin bu hem ofis mebellerini özleşdirmegiň kärhanalarda meşhur bolmagynyň hem-de ýokary derejäni döretmäge amatlydygyny görkezýär. - ofis derejesi.

2. Ofis mebelleriniň göwrümi dogry saýlanmasa, ofis ýerini döretmekde käbir manysyz ýerler bolar.Ofis mebellerini özleşdireniňizde, ofis mebellerini öndüriji ofis meýdanynyň ululygyny ölçemek üçin kimdir birini iberer, şeýlelik bilen, ýöriteleşdirilen ofis mebelleri ofis meýdanyny ulanmak üçin has amatly bolar ýaly, ofis mebellerini ýasap biler. işgärlere täsir etmezden ofis ýerini gowy ulanmak.adaty işjeňlik meýdany.

A1 Ergonomiki oturgyç, Ofis kartasynyň ýerleşiş ulgamy

3. Dürli kärhanalarda ofis mebelleri üçin dürli zerurlyklar bolansoň, taýýar ofis mebellerini saýlamak beýle bir amatly däl we doly işlenip bilýän kärhananyň aýratynlyklaryna we işgärleriň ulanyş endiklerine görä ýöriteleşdirilen ofis mebelleri düzülip bilner. ofis mebelleriniň wezipeleri., we kärhananyň aýratynlyklaryny gowy görkezip biler, şonuň üçin ýöriteleşdirilen ofis mebelleri işgärleriň ofis netijeliligini hem ýokarlandyryp biler.

“Yiganglong Mebel” dizaýny, ösüşi, önümçiligi, satuwy we hyzmaty birleşdirýän orta we uly mebel kärhanasydyr.Esasy ergonomiki önümler: kompýuter oturgyçlary, ofis oturgyçlary, stollar, konferensiýa stollary, gepleşik stollary, resminama şkaflary, işgärler otaglary, ofis bölümleri, ofis otaglaryny ýokarlandyrmak, döredijilik mebelleri, deri divanlar, moda esbaplary we ofis we janly mebel önümleri.Orta we ýokary derejeli ofis mebellerini sazlap bilýär we köp kärhanalar üçin ofis mebellerini özleşdirmek hyzmatlaryny hödürleýär.Şol bir wagtyň özünde, ýerinde mugt ölçemek we hödürlemek hyzmatlaryny hödürleýär!


Iş wagty: 12-2022-nji aprel