Spaceer duýgusyny görkezmek üçin ofis mebellerini nädip ýerleşdirmeli?

Ofis mebelleriniň konfigurasiýasy ofis giňişligini döretmegiň açarydyr, şonuň üçin ofis mebellerini saýlanymyzda, kompaniýanyň umumy abraýyna täsir etjek gapma-garşylykly we gödek hadysalardan gaça durmak üçin ofis meýdanyna laýyk bolup biljekdigine üns bermelidiris. we işgärleriň ofis netijeliligi.belli bir täsir.Onda giňişlik duýgusyny beýan etmek üçin ofis mebellerini nädip ýerleşdirmeli?
Akylly ofis mebelleri
Ilki bilen, ofis mebelleri ýerleşdirilende, gabat gelýänlere üns bermelisiňiz, sebäbi kompaniýalaryň dürli bezeg stilleri bar, kompaniýalary dürli ofis meýdançalaryna bölünýär we dürli ofis meýdançalarynda ofis mebellerine bolan islegde belli bir tapawut bar.Şonuň üçin ofis mebelleri ýerleşdirilende, dürli işgärleriň ofis mebellerini ulanmak isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli ofis ýerlerine görä degişli mebel bilen baglanyşykly mebelleri tertipleşdirmeli.
Ikinjiden, ofis mebelleriniň amatlylygy, ofis giňişligini döredenimizde uly üns bermelidiris, sebäbi bu ofis mebellerini ulanýan işgärleriň duýgusyna gönüden-göni täsir edýär, şeýle hem wizual görnüşde rahatlygy gözlemekdir, sebäbi ofis mebelleri bolsa dogry ýerleşdirilen, Işgärler ulananlarynda özlerini bagtly duýarlar, şonuň üçin ofis mebelleriniň ýerlikli ýerleşdirilmegi işgärleriň ofis netijeliligini hem ýokarlandyryp biler.

Netijede, ofis mebelleri ofis meýdanynyň umumy estetikasyna gönüden-göni täsir eder, sebäbi ofis mebelleri nädogry ýerleşdirilen bolsa, ulanylanda işgärlere käbir oňaýsyzlyklary döredip bolar, bu bolsa işgärleriň iş netijeliligine çynlakaý täsir eder.Şonuň üçin ofis mebelleri ýerleşdirilende, ofis giňişliginiň umumy rahatlygyna täsir etmezlik üçin dissonansdan gaça durmalydyrys.

“Yiganglong Mebel” dizaýny, ösüşi, önümçiligi, satuwy we hyzmaty birleşdirýän orta we uly mebel kärhanasydyr.Esasy ergonomiki önümler: kompýuter oturgyçlary, ofis oturgyçlary, stollar, konferensiýa stollary, gepleşik stollary, resminama şkaflary, işgärler otaglary, ofis bölümleri, ofis otaglaryny ýokarlandyrmak, döredijilik mebelleri, deri divanlar, moda esbaplary we beýleki ofis we janly mebel önümleri.Orta we ýokary derejeli ofis mebellerini sazlap bilýär we köp kärhanalar üçin ofis mebellerini özleşdirmek hyzmatlaryny hödürleýär.Şol bir wagtyň özünde, ýerinde mugt ölçemek we hödürlemek hyzmatlaryny hödürleýär!


Iş wagty: 12-2022-nji aprel