Tor torunyň arka oturgyjynyň oturgyç tekeri

Gysga düşündiriş:

Iş günüňizde kompýuter oturgyjy bilen rahat oturyň.Islegleriňizi sazlamak we sazlamak üçin zerur bolan ähli funksiýalar bar.Mehli oturgyç (20 "W x 19" D) we arka (20 "W x 23,6" D) howa akymyny üpjün edýär, bu bolsa her gün ulanylanda ajaýyp oturgyç bolýar.Gara neýlon bazasy we çarçuwasy bu oturgyja arassa we ýumşak görnüş berýär.

Sinhro egilişi, oturgyjyň çuňlugy we beýikligi sazlamak (19,7 "H - 22.5" H), dartyş dartyş gözegçiligi we egilme gulpy bilen bu oturgyç oturgyjyny rahatlyk derejäňize sazlaň.Hatda gollaryňyzy isleýän goldawyňyz üçin beýiklikde we inde sazlap bolýar.Kastorly bäş nokatly esas, köp işleýän wagtyňyz stoluňyzda rahat hereket etmäge mümkinçilik berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gämiler ýygnamaga taýyn.

Sazlanylýan oturgyç çuňlugy

Sazlanylýan oturgyç beýikligi

Eliň sazlanylýan beýikligi

Sazlanylýan gol giňligi

Düzülip bilinýän dartyş

Sazlanylýan sinhron egilişi

Gaplaň gulpy

Neýlon bazasy / mebeller

Gämiler ýygnamaga taýyn

Ergonomiki aýratynlyklar, ähli elastik meshli oturgyç we premium, oturgyjy günüň dowamynda amatly oturgyçlar üçin oturgyjy iň ýokary saýlama edýär.Öňe sürülýän pikirleniş ofisinde öňdebaryjy dizaýny we ulanyjy üçin amatlylygy taparsyňyz.Üýtgeşik çeýe lomber bölümi, iň zerur ýerinde ýumşak arka goldawyny üpjün edýär.2a-da 2: 1 sinhron egiliş mehanizmi bilen oturyň ýa-da çäksiz gulplama bilen ideal ýeriňize gulplaň.Günüň dowamynda doly elastik meshli oturgyç we arka dem alyň we goldaw beriň - adaty köpükli oturgyç oturgyç ýaly hiç haçan "çykmaň".Msaraglar isleseňiz ýokary, aşak, öňe, yza we hatda içerde doly hereket edýär.

“Elastik Mesh Ergonomic Office” kafedrasynyň dizaýn hili we doly funksiýalary hökman haýran galdyrar.AJAKDA!

“Premium Ergonomic Office” oturgyç aýratynlyklary öz içine alýar

1. Elastik meshli oturgyç we arka dem alýar we adaty köpükli ýassykly oturgyç ýaly hiç haçan "aşak" çykmaz.

2. Elastik meshiň ajaýyp köýnegi we berkligi deň däl.

3. Berk binýat üçin polatdan berk we berk.

4. Içini gysmak üçin yzygiderli we yzygiderli goldaw berýän içerki çeýe lomber bölüm.

5. Ösen mehanizm, aýaklaryň arka tarapyndaky basyşy aradan aýyryp, oturgyjyň öňünde ýokary galmakdan saklaýar.

6. Şarlawuk öňdäki oturgyç.

7. Bilek rahatlygy üçin ýumşak, ýöne gaty poliuretan goltuklar.

8. Iki tigirli haly rolikleri bilen standart gelýär.

9. 5 ýyllyk kepillik

10. Gurnama görkezmeleri wideo

Funksiýalar

1. Çekimsiz gulp bilen oturgyç sinhronynyň yza gaýdyp gelmegi ideal ulanyjy burçuna mümkinçilik berýär.

2. Dürli dartyş dürli ulanyjylar üçin aňsatlyk bilen sazlanýar.

3. 3 taraplaýyn sazlanyp bilinýän goltuklar, dürli ulanyjy isleglerini kanagatlandyrmak üçin öň / aft, ýokary / aşak we hatda içerde sazlanýar.

4. Oturgyç 360 gradus.

5. Gaz göteriji oturgyç beýikligini sazlamak.

6. ANSI / BIFMA standartlaryna gabat gelýär ýa-da ondan ýokary.

Network Mesh Back Seat Task Chair wheel (7)

Ölçegler

1. 26 "W x 26" D x 39 "- 43" H çäreler.

2. Oturgyç ölçegleri 19-1 / 2 "W x 20" D.

3. Arka görnüşi 20 "W x 24" H.

4. Oturmagyň beýikligi diapazonyň ýokarsyndan pola 18 "- 22" H.

5. armsaraglaryň arasyndaky boşluk: 21 "W.

6. Oturgyjyň ýokarsyndan goltugyň ýokarsyna çenli aralyk: 5-3 / 4 "- 8-3 / 4" H.

7. Arm pad ölçegleri: 9-1 / 2 "L x 3-1 / 2" W.

8. Esasy diametri: 26 "

24 Hour Heavy Duty Ergonomic office Chair (7)

Hyzmatlarymyz

24 Hour Heavy Duty Ergonomic office Chair (8)

Kompaniýanyň maglumatlary

24 Hour Heavy Duty Ergonomic office Chair (9)
24 Hour Heavy Duty Ergonomic office Chair (10)

Sorag-jogap

1-nji sorag.Nädip sargyt etmeli?

J: Söwda satyjylar ýa-da şahsy adamlar üçin, web sahypaňyzda görkezilen nomerleri aýdyp bermegiňizi haýyş edýärin, eger sargydyňyz gaty az bolsa, gämi köp zakaz etmäge we gämä ýüklemäge kömek edip biler.Lomaý we import agentleri üçin maňa “Nos” zatlaryny we näçeräk mukdarda gerekdigini aýdyp bilersiňiz, köpçülikleýin önümçiligiňiz üçin iň arzan bahany görkezer.

2-nji sorag.Bir gapda zatlary garyşdyryp bilerinmi?

J: Umuman alanyňda, müşderileriň ähli isleglerini kanagatlandyrmaga synanyşýarys, 5 zady garyşdyryp bilersiňiz, has köp garyşdyrmak isleseňiz, täzeden barlamaga mümkinçilik beriň.

3-nji sorag.Size nusga tölegi gerekmi?

J: Ulag tölegi we nusga bahasy alyjy tarapyndan tölenmeli.Worryöne alada etme, alyjylar köp sargyt berenlerinde tölegi yzyna bereris.

4-nji sorag.Öňdebaryjy wagtyňyz ýa-da gowşuryş wagtyňyz näçe?

J: 30-45 günlük goýum alanymyzdan soň 40'HQcontainer bilen bäsleşýäris.25-35 günüň içinde 20'GP konteýner.

5-nji sorag.Töleg şertleri haýsylar?

J: 1.TT.Goýum üçin TT50% öňündensoň köpçülikleýin önümçiligi gurnaýarys, ýüklemezden ozal TT50% balans töläp bilersiňiz

6-njy sorag.MOQ näme?

J: ofis başlygy MOQ 10pc;


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň