“Mesh Back Ergonomic” kompýuter oturgyjynyň öý oturgyjy

Gysga düşündiriş:

Çarçuwasyz, akýan arka dizaýny we gymmaty bilen elýeterli çeýe rahatlyk!Täze çarçuwasyz elastomer arka materialymyz, berk arkanyň zerurlygyny aradan aýyrýan çeýe galypdan ýasalan asma ulgamdyr.Ineredenerli çeýe dizaýn, aýratyn ulanyjynyň islegleri bilen çeýe we hereket edip bilýär.Diňe çeýe, amatly we ajaýyp däl, eýsem ýer ýüzüne düşünýän oturgyç üçin hem gaýtadan ulanylýar.Ofisiňize şahsylaşdyrmak we täsir goşmak üçin dürli reňkli arka taraplary saýlaň.Bu ýönekeý, gönümel we özüne çekiji dizaýn bilen täsirli rahatlyk derejesi gazanylýar.Çeýe çeýe arka görnüşe goşmaça, funksiýalara gaz göterijiniň beýikligini sazlamak, egilmek / dartyş gözegçiligi we öňe ýapyş gulpy girýär.2 ″ galyň oturgyçly oturgyç, köpükli mata materialynda berkidilen.Kantilewer goltuklary hem berk, hem berkdir.Iki tigirli haly önümleri hem bar.Aşakdaky gaty pollar üçin ýumşak roliklere serediň.

Tranzitde howpsuzlyk üçin oturgyç gämileri.Oturgyç 20 ″ W x 20 ″ D x 17 ″ -20 ″ H.Yzyna 19 ″ W x 19-1 / 2 ″ H.Oturgyç 26-1 / 2 ″ W x 23 ″ D x 36 ″ -39 ″ H ölçegleri.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu dik we ergonomiki mesh ofis oturgyjy bilen ofis işiňizde öňe sürüň.Dem alýan meshi yzyna we ýumşak mata ýassykly oturgyç gündelik öýüňize we iş ýerleriňize ýönekeý giňelme bolup hyzmat etsin.Puls, duruşyňyzy dik we güýçli saklamaga kömek etmek üçin passiw lomber goldawy we iki sany berk goltugy öz içine alýar.Bäş kapotly goşa kasterli tigirler bilen enjamlaşdyrylan, indiki barjak ýeriňizi dogry çaklaýarkaňyz, haly pollaryň üstünden aňsatlyk bilen süýşüp bilersiňiz.Toplum öz içine alýar: Bir - beýikligi sazlap boljak mata mata oturgyjy bilen dem alýan mesh arka oturgyjy, mata matasy bilen örtülen gubka oturgyjy, pnewmatiki beýikligi sazlamak Passiw lomber goldawy Dartyş dartyş gözegçiligi Güýçli kapotly bazada iki goşa kasterli tigir, CA117 ýangyn saklaýjysydyr ülňüler Gurnama talap edilýän umumy önümiň ölçegleri: 24 "L x 23.5" W x 36.5 - 40.5 "H Oturylyş beýikligi: 19 - 23" H Armrest beýikligi: 25.5 - 29.5 "H Arka beýikligi: 18" H Düşek Thikkness: 2,5 - 3 "H Arka tarapyň galyňlygy: 1 "H Armrestiň galyňlygy: 2" H oturgyçyň iň giň bölegi: 24 "W.

Dem alýan mata arka mata bilen örtülen gubka oturgyjy, pnewmatik beýikligi sazlamak Passiw lomber goldawy Dartyş dartyş gözegçiligi Güýçli kapotly bazada bäş goşa tigirli köpük, CA117 ýangyn saklaýjy standartlar Assambleýasy talap edilýär

24 Hour Heavy Duty Ergonomic office Chair (7)

Hyzmatlarymyz

24 Hour Heavy Duty Ergonomic office Chair (8)

Kompaniýanyň maglumatlary

24 Hour Heavy Duty Ergonomic office Chair (9)
24 Hour Heavy Duty Ergonomic office Chair (10)

Sorag-jogap

1-nji sorag.Nädip sargyt etmeli?

J: Söwda satyjylar ýa-da şahsy adamlar üçin, web sahypaňyzda görkezilen nomerleri aýdyp bermegiňizi haýyş edýärin, eger sargydyňyz gaty az bolsa, gämi köp zakaz etmäge we gämä ýüklemäge kömek edip biler.Lomaý we import agentleri üçin maňa “Nos” zatlaryny we näçeräk mukdarda gerekdigini aýdyp bilersiňiz, köpçülikleýin önümçiligiňiz üçin iň arzan bahany görkezer.

2-nji sorag.Bir gapda zatlary garyşdyryp bilerinmi?

J: Umuman alanyňda, müşderileriň ähli isleglerini kanagatlandyrmaga synanyşýarys, 5 zady garyşdyryp bilersiňiz, has köp garyşdyrmak isleseňiz, täzeden barlamaga mümkinçilik beriň.

3-nji sorag.Size nusga tölegi gerekmi?

J: Ulag tölegi we nusga bahasy alyjy tarapyndan tölenmeli.Worryöne alada etme, alyjylar köp sargyt berenlerinde tölegi yzyna bereris.

4-nji sorag.Öňdebaryjy wagtyňyz ýa-da gowşuryş wagtyňyz näçe?

J: 30-45 günlük goýum alanymyzdan soň 40'HQcontainer bilen bäsleşýäris.25-35 günüň içinde 20'GP konteýner.

5-nji sorag.Töleg şertleri haýsylar?

J: 1.TT.Goýum üçin TT50% öňündensoň köpçülikleýin önümçiligi gurnaýarys, ýüklemezden ozal TT50% balans töläp bilersiňiz

6-njy sorag.MOQ näme?

J: ofis başlygy MOQ 10pc;


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň