L şekilli ofis stoly Executiveerine ýetiriji ofis stollary

Gysga düşündiriş:

Çydamly we ygtybarly stol, peýdaly klassiki döwrebap görnüşi hödürleýär.Giň esasy stol we sag gaýdyp gelmek bilen bir hatarda, bu ajaýyp stolda iki sany peýdaly çyzgy we doly uzaldylan faýl çekişini öz içine alýan üç çekiji çyzgy bar.Her faýl çekmesi, zerur bolanda harp we kanuny faýllary ýerleşdirmek üçin doly uzalýar.Ofisiňiziň zerurlyklaryny köptaraply çözmek üçin J-stollaryň, külbeleriň we kreditleriň birnäçe konfigurasiýasyny tertipläp dinamiki iş ýerlerini dörediň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çydamly we ygtybarly stol, peýdaly klassiki döwrebap görnüşi hödürleýär.Giň esasy stol we sag gaýdyp gelmek bilen bir hatarda, bu ajaýyp stolda iki sany peýdaly çyzgy we doly uzaldylan faýl çekişini öz içine alýan üç çekiji çyzgy bar.Her faýl çekmesi, zerur bolanda harp we kanuny faýllary ýerleşdirmek üçin doly uzalýar.Ofisiňiziň zerurlyklaryny köptaraply çözmek üçin J-stollaryň, külbeleriň we kreditleriň birnäçe konfigurasiýasyny tertipläp dinamiki iş ýerlerini dörediň.

“Carbon J-stol”, ýokary basyşly laminat üstleri bilen jübütlenen poladyň gaty geýýän güýjüni hödürleýär we moda ýaly amaly görnüş döredýär.Her stoluň aňyrsyndaky iki sany gromm, monitorlary, kompýuterleri we periferiýa enjamlaryny aňsat kabel bilen dolandyrmaga mümkinçilik berýär.

SR1 (10)
SR1 (15)

Gämiler ýygnamaga taýyn.(Goşmaça merkez çekmesi bilen görkezilýär)

Pressureokary basyşly laminat / poroşok bilen örtülen polat konstruksiýa

Sag tarapdan gaýdyp gelmek

2 sany peýdaly çyzgy / 1 faýl çekmesi (gulplanyp bilner)

Stolda 2 sany grommet deşik

Doly gutardy

Arka tarapda sypaýy panel

Assambleýa zerur

Panel ofis mebellerini saýlamagyň artykmaçlyklary

Korporatiw ofis giňişliginiň aýrylmaz bölegi hökmünde ofis mebelleri korporatiw ösüşi ösdürmekde we ykdysady peýdalary gazanmakda möhüm rol oýnaýar.Ofis mebel merkezinde ýa-da ofis giňişliginde bolsun, iň köp ýaýran ofis mebellerini takmynan iki görnüşe bölüp bolýar, biri gaty agaç ofis mebelleri, beýlekisi ofis ofis mebelleri.Paneliň ofis mebellerine has içgin seredeliň.
1. Panel ofis mebellerini saýlamagyň artykmaçlyklary
Ilki bilen, panel ofis mebelleri dürli böleklerden ýygnalyp, erkin sökülip bilinjekdigini aňladýar, bu daşamak we işlemek üçin örän amatly, panel ofis mebellerini oturtmak we sökmek hem gaty ýönekeý.Panel ofis mebelleri köpden bäri ulanylýar.Bölek bölekleriniň ýitmegi bilen baglanyşykly mesele bar bolsa, adaty edara täsir etmeýän tehniki hyzmat üçin enjam enjamlaryny täzeden satyn alyp bilersiňiz.

Ikinjiden, gaty agaçdan ýasalan mebel bilen deňeşdirilende, panel ofis mebelleri gysylmaga garşy oňat artykmaçlyga eýedir we deformasiýa ýa-da döwülmäge ýykgyn etmeýär.Daşky gurşawa zyýan bermeýär we hyzmat ediş möhleti has uzyn we amaly bolýar.Soňraky tehniki taýdan seredeniňde, gaty agaç ofis mebellerine hyzmat etmek, panel ofis mebellerinden has çylşyrymly.Adamyň ýaltalygy tehnologiýanyň ösmegine sebäp bolan bolsa, panel ofis mebelleriniň meşhurlygy hem şol bir zat.
Netijede, panel mebelleri gowy bezeg aýratynlyklaryna eýedir.Bezegiň berkligi, şahsy islegleriňize görä üýtgedilip we düzülip bilinýän ulanylýan ussatlykda ýerleşýär.Aýry-aýrylygy yzarlaýan we aýratynlyklaryny görkezýän käbir kompaniýalar üçin bu örän amatly.Gaty agaç ofis mebelleri satyn alnanda kärhanalar daşky gurşawy goramagyň aýratynlyklaryna we owadan we tebigy çyzyklaryna has köp üns berýärler, ýöne ofis giňişligine bezeg täsiri göze ilmeýär, ýöne gabat gelmek üçin has köp mebel gerek.Häzirki wagtda has köp şahsylaşdyrma gözlegleri üçin, panel ofis mebelleriniň häzirki ýaşlaryň estetikasy üçin has laýykdygy äşgärdir.

2. Panel ofis mebelleriniň panelleri

(1) faner

Faner adatça kontrplak diýilýär.Şeýle tagtanyň önümçilik prosesi birneme çylşyrymly.Adatça bir ýa-da köp gatlakly baglanyşykdan ýasalýar.Customörite ofis mebel zawodlarynda has ýygy duş gelýär.Faneriň galyňlygy birneme dürli-dürli we her kimiň saýlamagy üçin alty dürli aýratynlyk bar.

(2) Melamin tagtasy

Melamin tagtasyny panel ofis mebellerinde umumy tagta bolan melamin tagtasy diýip hem atlandyryp bolar.Esasy material, adatça daşky gurşawy goramak, arassa dokumasy, baý reňk we ýangyna garşylygy, könelmegine garşylyk, suw geçirmeýän we beýleki aýratynlyklary sebäpli MDF, faner we bölejik tagtasy bolup, bu material köplenç bezegde görünýär. diwarlar.

(3) Süýüm tagtasy

Süýüm tagtasyna MDF diýlip hem atlandyrylyp bilner, lignoselluloza süýümlerinden biri-birine baglanan we özüne mahsus ýelimleýiş aýratynlyklaryndan ýasalan tagta.Dykyzlygyna görä dürli aýratynlyklara bölüner.Simpleönekeý prosesi we aňsat işlenmegi sebäpli, ol ýöriteleşdirilen edara öwrüldi.Mebel öndürijiler üçin möhüm material.

(4) Çekişme tagtasy

Oda çydamly tagtany oda çydamly tagta hem atlandyryp bolar.Adyndan görnüşi ýaly, ýangynyň öňüni almakda we ýangynyň öňüni almakda ýangynyň öňüni almakda ajaýyp öndürijiligi bar.Şonuň üçin onuň bahasy birneme gymmat we amal talaplary has ýokary.Mundan başga-da, reňki birneme açyk, gyrasy möhürleýiş görnüşleri dürli-dürli we könelişme garşylygy, aralaşmagyna garşylyk, aňsat arassalanmak, çyglylyga garşylyk, solmazlyk we näzik degmek ýaly artykmaçlyklara eýedir.

Gysgaça aýdylanda, panelli ofis mebelleri we gaty agaç ofis mebelleriniň öz artykmaçlyklary we kemçilikleri bar we kärhananyň tebigatyna we zerurlyklaryna laýyk gelýänini saýlamak iň möhümdir.Panel ofis mebelleri barada ýokardaky az bilim size kömek edip biler diýip umyt edýärin.

SR1 (8)
SR1 (5)
SR1 (9)

Çalt Jikme-jiklikler
Umumy ulanyş: Söwda mebelleri
Görnüşi: Ofis mebeli
Gaplamak: ýykyldy
Programma :: Ofis binasy, öý ofisi, hassahana, mekdep we ş.m.
Dizaýn stili: Döwrebap
Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý
Markanyň ady: Ekonglong
Model belgisi: ED-SR
Ölçegi: 2800W * 2200D * 750H / 2400W * 2200D * 750H
Panel materialy: MFC / MDF / Polat / Plastmassa / Mata / gubka we ş.m.
Paneliň ölçegi: standart / özleşdirilen
Paneliň reňki: omöriteleşdirilen
Gyrasy: 1.0 / 2.0 mm PVC gyrasy
Bölümiň reňki: omöriteleşdirilen
Bölümiň galyňlygy: 10mm / 20mm / 30mm / 40mm / 50mm / 60mm / 70mm / 80mm / 100mm
Bölüm materialy: MFC / MDF / metal
Kepillik: 3-10 ýyl
Sim dolandyryşy: Goldaw / özleşdirilen
Gaplamak we eltip bermek
Gaplamak maglumatlary
Gaplamagy, adaty gutyny, panel we iş ýerleri üçin paletleri ýykyň.
Port: Şençzhenen / Guanç Guangzhouou
Eltip bermek: 7-25 gün.Taslamanyň sargytlaryny gowşurmak aýratynlykda gepleşikler geçiriler.

Bellik:

1.OEM ýa-da ODM hyzmaty we ýöriteleşdirilen sargytlar bar.
2.Göçürmek üçin salgylanma berip biler, önümçiligiň öň ýanynda tassyklamak üçin CAD çyzgylaryny berip biler,
3. Konteýnerden has az sargyt kabul edilip bilner.Bize özüňiz aýdyp bilersiňiz
transporty guramak ýa-da bize jaň etmegini haýyş etmek üçin Hytaýdaky ynam gullugy.
4.Haýsydyr kartonlar, iberiş bellikleri we belligi bar.
MOQ talap edilýär.Sargyt etmezden ozal iberip bilersiňiz.
5.Gurnama görkezmesi bar.

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň