Boýy sazlap bolýan stol

 • Fabric Value Series 3-Person Height Adjustable Cubicle Workstation

  Mata bahasy seriýasy 3 adamlyk beýikligi sazlap boljak kubik iş stansiýasy

  Ofis kubikleriňizi doly beýiklikdäki sazlanylýan ergonomiki iş stansiýalaryna öwüriň.3 adamlyk çeňňek matadan ýasalan kubikler, her bir işgäre işleýän wagty oturmak ýa-da durmak mümkinçiligini hödürläp, häzirki iş ýeriniň dizaýnlaryny we ugurlaryny görkezýär.Bir düwmä ýönekeý degmek bilen, ähli belentlikdäki adamlary ýerleşdirmek üçin iş ýerleri poldan 24 ″ -dan 50 ″ çenli ýokarlanar we aşak düşer.Bitarap taupe mata panelleri gizlinligi hödürleýär, her paneliň ýokarky gatlaklarynda ýagtylygyň süzülmegine mümkinçilik berýän aýna penjire bar. Ak ýa-da kömür laminat iş ýerlerinden saýlaň.Taupe mata bahasy seriýasy 3 adamlyk beýikligi ýokarda satylýan sazlanylýan kubik iş stansiýasy.Aşakdaky beýleki ululyklara we esbaplara serediň.

  Taupe mata bahasy seriýasy 3 adamlyk beýikligi sazlap boljak kubikli iş stansiýasy çäreleri.Gämiler gurulmady.

 • Sit To Standing Workstation (Multiple Finish Options!)

  Durýan iş stansiýasynda oturyň (Birnäçe gutarnykly opsiýa!)

  Geçirilen gözlegler, günüň dowamynda oturmagyň saglygyňyza zyýanlydygyny subut etdi.Günüň dowamynda oturmakdan pozisiýaňyza görä aýlanyşygy we umumy rahatlygy ep-esli ýokarlandyrar.Bu ergonomiki taýdan dogry iş stansiýasynyň ahyrky netijesi öndürijiligi we sagdyn iş gurşawyny gowulandyrýar.
  48 ″ W x 24 ″ D aboveokarda satylan elektrik göteriji beýikligi sazlanylýan stol.Aşakdaky beýleki ululyklara serediň.
  Elektrik göteriji stollarymyz, düwmä basanyňyzda oturmakdan durmaga we aralykdaky islendik ýere synanyşmaga mümkinçilik berýär.Iň amatly ýeriňizi tapyň we geljekde ulanmak üçin iki ýatlamanyň birinde saklaň.Ora-da beýikligi hemişe üýtgeýän zerurlyklaryňyza aňsatlyk bilen sazlaň.

 • Move Business Furniture 72W x 30D Variable Adjustable Standing Desk

  Iş mebelini 72W x 30D üýtgedilip bilinýän üýtgeýän sazlaýyş stoly

  Iş mebelleri 40 72 ″ x 30 ″ Üýtgeýän beýiklik iş stansiýasy

  40 beýikligi sazlap boljak stend, ýokary baha belligi bolmazdan ergonomiki iş ýerini gurmagyň ajaýyp usulydyr.Bedeniňize we aňyňyza oturylyşykdan dynç beriň we düwmäniň basylmagy bilen has sagdyn we öndürijilikli ofisden lezzet alyň.

  Üç basgançakly enjam, 72W x 30D iş stoluny sekuntda 1,25 dýuým tizlik bilen 28-den 48 dýuýma çenli ýokary galdyrýar, şonuň üçin pozisiýany ýitirmän pozisiýany üýtgedip bilersiňiz.Düzülip bilinýän stolda bir zat tapylsa ýokary ýa-da aşak hereketi saklaýan, çaknyşmaga garşy datçik hem bar.

  Bäş sany pellehanany saýlap alanyňyzda, termiki birleşdirilen laminat iş ýüzüniň çyzgylary we tegmillerine garşy dursa, kebşirlenen 16 ölçegli polat bazasy iş stoluna 176 funt-a çenli goldaw bermäge mümkinçilik berýär.

  Bu oturgyç stoly, howpsuzlyk we öndürijilik üçin ANSI / BIFMA ülňülerine laýyk gelýär we 5 ýyl öndürijiniň kepilligi bilen goldanýar.

 • Fully Height Adjustable Small Office L-Desk

  Doly beýikligi sazlap boljak kiçi ofis L-stoly

  Iş ýerinde üznüksiz hereket etmegi höweslendiriň, ýadawlygy azaldyň we beýikligi sazlap boljak ergonomiki iş stansiýasy kolleksiýasy bilen gowy akymy ösdüriň.Bu ulanyjy üçin amatly sag el stansiýasy, şahsy bezeg zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin köp sanly kombinasiýalarda elýeterlidir.ML seriýaly 3 sütün tablisasy hyzmatdaşlygy gowulandyrmak we toparlaýyn strategiýa sessiýalary üçin döredilen köp ulanyjy iş stansiýalaryny düzmek üçin ajaýyp.

  Ölçegleri:

  30 ″ x 48 ″ x 72 ″ x 30 ″ (Sag eli)

 • Adjustable Height Desk workstation

  Düzülip bilinýän beýiklik stoly

  Täze beýikligi sazlap boljak stol bilen “At Work” kolleksiýaňyza goşuň.Üýtgeýän iş ýeriňizi has oňat ýerleşdirmek üçin bu stoly ofis toplumyna ýa-da ykjam işlemek üçin bilelikde iş meýdanyna goşuň.

  Boýy sazlap bolýan stol, 2 mm PVC gyrasy bilen melamin laminatda örtülen 25 mm galyňlykdaky bölejik tagtasyndan gurlupdyr.Onda bir merkezi grommet deşik we güýç birligi bar.

  Iş mebelleri 40 72 ″ x 30 ″ Üýtgeýän beýiklik iş stansiýasy

  40 beýikligi sazlap boljak stend, ýokary baha belligi bolmazdan ergonomiki iş ýerini gurmagyň ajaýyp usulydyr.Bedeniňize we aňyňyza oturylyşykdan dynç beriň we düwmäniň basylmagy bilen has sagdyn we öndürijilikli ofisden lezzet alyň.

 • Adjustable Height Table with Laminate Top Executive desk with return

  Yzyna gaýdyp Laminate Top Executiveerine ýetiriji stol bilen sazlanyp bilinýän beýiklik stoly

  Düzülip bilinýän beýiklik stol seriýamyzda arassa, ýapyk stol görnüşi bilen ergonomiki sazlaşyk bar.Özüňizi şu gün ätiýaçlandyryň!Oturylan beýiklikde stol stoluň gabygynyň aňyrsyna aňsatlyk bilen berkidilen elektrik göteriji çarçuwaly islendik standart stol ýaly görünýär.Ulanyja ýapyk esasy stol bilen şahsy durmuşyň eldegrilmesizligini ideal utgaşdyrýar, ýöne gurlan elektrik göteriji stoluň ergonomiki peýdalaryny hödürleýär.

  Bir düwmä degmek ulanyja stoluň ýokarsyny 30 ″ -dan 50 ″ beýiklige çykarmaga mümkinçilik berýär!Doly işleýän we ergonomiki iş stansiýasyny döretmek üçin zerur zatlaryň hemmesi bar: ýönekeý sazlaýyş, köp iş meýdany we köp ammar!Aboveokarda satylan Hutch bilen sazlanylýan Height Bow Front U şekilli stol.“L-Stol”, “Free Standing Stol” we gabat gelýän ammar garnituralary ýaly bu meşhur seriýanyň birnäçe üýtgeýşini görmek üçin aşak aýlaň.