Executiveerine ýetiriji stol

 • desk organizer office furniture

  stol gurnaýjy ofis mebelleri

  Çep ýa-da sag gaýtarma konfigurasiýasynda bar, stol tersine däl.Esasy Bow Front Stolunda oturanyňyzda we işläniňizde gaýdyp gelmek isleýän tarapyňyzyň gerekli tarapyny kesgitläň.

  “L-stol” stoluň aşagyndaky islendik ýere sygdyryp bilýän çekiş pedalyny we iki guty çyzgysyny we harp / kanuny faýl çekmesini öz içine alýar.Howpsuzlyk üçin aşaky iki çekiji gulplanýar.Simleri dolandyrmak grommetleri simleri we simleri arassa saklamaga kömek edýär.

   

 • contemporary office desk executive desk

  häzirki zaman ofis stoly ýerine ýetiriji stol

  Ofis ýeriňizi ýokarlandyryň we “Equinox” kolleksiýasyndaky ammarlara baý L-stol bilen kuwwatyňyzy artdyryň.Diňe bir owadan iki tonly laminat görmek üçin däl, eýsem dyrnaçak, tegmile we ýylylyga çydamly.Gatnaşykly iş ýüzügi giň iş ýerini üpjün edýär, içerki ammar kredensasy bolsa öýüňiziň we edaraňyzyň hökmany zatlaryny saklap bilýär.Kador iki sany saklaýyş bölümini bir sazlap bolýan tekjesi bilen gizleýär, açyk ammar bolsa açyk we açyk meýdanda şol bir kuwwaty üpjün edýär.Bir peýdaly çekme we bir harp / kanuny faýl çekmesi üpjünçilikleri we faýllary aňsat tertipleşdirmäge mümkinçilik berýär.

 • Executive desk luxury office desk

  Executiveerine ýetiriji stol kaşaň ofis stoly

  Tersine “L-Desk” -da iki sany pedal bar - guty / guty / faýl we faýl / faýl.Kenarýaka çal, Espresso, Döwrebap hoz we ak kümüş enjamlar bilen standart bolýar.Çeri, Bal, Mahogany we Maple gara enjamlar bilen standart gelýär.“OS Laminate” seriýasyny 100 ′ şekil we bölekler bilen isleýşiňiz ýaly düzüp bileris, ony hakykatdanam siziň giňişligiňiz edip bileris.Soraglaryňyzy mebel geňeşçilerimize çagyryň we olar ýeriňizi özüňize öwürerler.

 • executive table with 3-Drawer Pedestal and Right Return

  3-çyzgyly pedal we sag gaýdyp barmak bilen ýerine ýetiriji stol

  E1 MFC tagtasy, tagtasy köpugurly sim gutusy bilen enjamlaşdyrylan, aşaky şkafyň aşagy poslamaýan polat aýaklary bilen enjamlaşdyrylan we panjaranyň aýaklary metal PVC gyrasy lenta bilen möhürlenendir. “Pro-Concept Plus” akylly çözgütdir iş ýeriňizi üpjün etmek üçin.Bu ýygyndyda döwrebap we şahsylaşdyrylan ofis giňişligini döretmek üçin ähli elementler bar.

   

 • executive wooden office desk

  ýerine ýetiriji agaç ofis stoly

  Ofis, konferensiýa we köpugurly we döwrebap “Allure” kolleksiýasyndaky kabul ediş bölekleri bilen tutuş ofisiňizi geýiň.Garaşylmadyk we oýlap tapyjy jikme-jiklikleriň utgaşmasy Allure L-stoluna dürli ofis şertlerinde tapawutlanyp bilýän ajaýyp, häzirki zaman özüne çekijini berýär.Iki tonly laminat pelleler aýaklara dinamiki täsir edýär, ajaýyp ters kelleli planşet bolsa gündelik ulanmak üçin zerur bolan berkligi üpjün edýän inçe profilini öz içine alýar.

 • L shape office desk Executive office desks

  L şekilli ofis stoly Executiveerine ýetiriji ofis stollary

  Çydamly we ygtybarly stol, peýdaly klassiki döwrebap görnüşi hödürleýär.Giň esasy stol we sag gaýdyp gelmek bilen bir hatarda, bu ajaýyp stolda iki sany peýdaly çyzgy we doly uzaldylan faýl çekişini öz içine alýan üç çekiji çyzgy bar.Her faýl çekmesi, zerur bolanda harp we kanuny faýllary ýerleşdirmek üçin doly uzalýar.Ofisiňiziň zerurlyklaryny köptaraply çözmek üçin J-stollaryň, külbeleriň we kreditleriň birnäçe konfigurasiýasyny tertipläp dinamiki iş ýerlerini dörediň.

 • Office furniture desk CEO L shape Left or Right Return

  Ofis mebel stolunyň baş direktory L görnüşi Çep ýa-da sag gaýdyp

  Executiveerine ýetiriji edaraňyzy L görnüşindäki stol bilen model stiline degmek bilen enjamlaşdyryň.Saýlanan E1 derejeli şkaflar MFC-den gurlan bu, myhmanlaryňyzyň ünsüni özüne çekjek stol.Çotgaly nikel enjamlary we surat çarçuwasynyň jikme-jiklikleri, ähli üýtgeşikligi döredýän nepislige goşmaça täsir edýär.

 • office furniture manager desk with Pedestal

  Pedestal bilen ofis mebel dolandyryjy stoly

  E1 MFC tagtasy, çeýe giňişlik bilen üpjün etmek üçin polat üçegiň üstünde çäge gara we aşagyndaky çäge kümüş, 280 * 80 çotga gutusy bilen 25mm taýak we hereketli kömekçi şkaf.