Executiveerine ýetiriji başlyklar

 • Soft-Touch Mesh Back Ergonomic Chair

  Ergonomiki oturgyç üçin ýumşak duýgur mesh

  Oturyşyňyzy indiki derejä çykaryň!Bu döwrebaplaşdyrylan oturgyçda oturgyç, iş günleri bilen ýerine ýetirmek üçin zerur ähli jaňlar we jygyllyklar bar.“Roswell” -iň ýokary derejeli döwrebap özüne çekijiligine goşmaça, ýokary lomber tehnologiýany bu dünýäden daşda ýerleşýän nyrhda birleşdirýär.Dem alýan çal reňkli arka, 3 taraplaýyn sazlanyp bilinýän gollara, çalşylýan oturgyç örtügine, köp funksiýaly mehanizmlere we sport kastorlary bilen alýumin bazasyna goşmaça standartdyr.Giň oturgyç paneli we slaýder aýratynlygy, hatda iň köp iş güni bilenem şemallamagy aňsatlaşdyrýar.Bu Roswell oturgyjynda, hatda ýokarky boý goldawy üçin kellä geýilýär.

 • Rand Ergonomic Mesh Executive Chair modern home office chairs

  Rand Ergonomic Mesh ýerine ýetiriji başlygy, häzirki zaman öý ofis oturgyçlary

  Bu ýokary öndürijilikli ofis oturgyjy häzirki zaman iş ýeriniň talaplaryna taýyn.Oturgyç oturgyç Oturylyşy, gyrasy, sazlanyp bilinýän gollary we başga-da köp zatlar bilen galyň örtükli oturgyç bar.“Eurotech” oturgyçlarynyň hemmesi hilini üpjün edýän 5 ýyllyk kepillik bilen goldanýar.

  Ölçegleri:

  27 ″ W x 27 ″ D x 40.5-43.3 ″ H.

  Oturgyç - 20 ″ W x 19.3 ″ D.

  Yzyna - 20W x 23,6 ″ H.

  Agramy - 58 litr

  Oturgyç beýikligi - 18.5- 21.3 ″

 • High Back Mesh Ergonomic Computer Chair

  Backokarky arka mesh Ergonomiki kompýuter oturgyjy

  Öýde ýa-da ofisde işleýärsiňizmi, başlygymyz işiňizi dogry ýerine ýetirmäge kömek eder.Häzirki wagtda iň ýokary standart ergonomiki aýratynlyklar bilen enjamlaşdyrylan bu berk oturgyç, rahatlygy üpjün etmek üçin gurlupdyr.Arka tarapy çeýe hereket edýär we bedeniňiz bilen hereket edýär, şol uzak iş sagatlarynda günüň dowamynda ýeňillik döredýär.Düzülip bilinýän lomber goldaw, arkaňyzyň näderejede konturlydygyny gözegçilikde saklaýar.Arka tarapy we oturgyjy, owadan görnüşlere goşmaça howa akymyny üpjün edýän ýumşak, ýöne çydamly uzaldylan zygyr matadan tikilen.Süýşýän oturgyjyň çuňlugy, bu oturgyjyny her kimde diýen ýaly düzmäge mümkinçilik berýär, bu bolsa ähli işgärleriňiz üçin iň oňat oturgyç bolýar.Güýçli çäksiz egilme gulpy, oturgyjyny yza çekmäge we islän ýeriňizde gulplamaga mümkinçilik berýär.Inçe we berk goltuklar 3 taraplaýyn sazlanyp, her kimiň ajaýyp ýagdaýyny hakykata öwürýär.Oturgyç, islendik iş ýeriniň bezegine laýyk gelmek üçin köp sanly reňkde bar.

  Tranzitde howpsuzlyk üçin oturgyç gämileri.Aşakdaky doly ölçeglere serediň.Şpg.Agramy 40 litr.Componentshli komponentler ANSI / BIFMA täjirçilik ulanyş talaplaryndan ýokary.5 ýyllyk kepillik.

 • Fabric Middle Back Ergonomic Task Chair

  Mata ortaky ergonomiki wezipe oturgyjy

  Backokarky sazlanylýan mesh ofisiniň başlygy Swivel Ergonomic Stol oturgyjy, Flip Up Armrests

  “Back Back Mesh Office” başlygy saýlamak üçin gowy saýlawdyr.Iki gatly oturgyçly oturgyç, uzak wagtlap oturmakdan derli duýgulardan gaça durup biler.Oturgyjyň aşagyndaky sazlanylýan leňňer beýikligi sazlap biler we gaýanyň işine gözegçilik edip biler.Gulplamak we daşa çykarmak üçin basyň.Ipumruk we galyň gaplanan ramrestler size has gowy tejribe berip biler.Mundan başga-da, otagyňyzy tygşytlamak üçin elleriňizi ýokaryk galdyryp, stoluň aşagyna goýup bolýar, esasanam kiçi ýer üçin amatly.5 ýyldyzly agyr tigirli 360 ýyldyzly tigir, poluň çyzylmagynyň öňüni alyp biler.Iň oňat hyzmatdaşyňyz bolmak üçin bu ofis başlygyny sypdyrmaň.

 • Ergonomic Office Chair with Lumbar Support Back, Adjustable Headrest

  Ergonomiki ofis oturgyjy, Lomber goldawy, sazlanylýan başlyk

  Rahatlyk we stil, ofis işgärleri üçin ajaýyp warianty döredýär.Döwrebap mesh arka ofis oturgyjy 21-nji asyryň dizaýnyny hödürleýär.Ganatly oturgyç, “Dynamic Variable Lumbar Support”, 4 ýol bilen sazlanyp bilinýän gollar, “SciFloat” çäksiz oturgyç we goluň bölünen ganat arka panelleri bilen standart gelýär.Boýnuňy we kelläňi gowulaşdyrmak üçin goşmaça kelläni goş.

  Oturgyç ölçegleri:

  Umumy giňlik - 26.5 ″

  Yzky giňlik - 19.5 ″

  Boýy - 46 ″ - 55,25 ″

  Oturgyç giňligi - 19.5 ″

  Gata oturmak - 18 ″ - 22.5 ″

  Poluň aşagy - 23.5 ″ - 27 ″

 • Ergonomic Office Chair in Mesh ergonomic work chair

  Ergonomiki ofis başlygy Meş ergonomiki iş kafedrasy

  ]

  ]

  ] Işli dynç günleriňizde dynç almak üçin.

  ]

  [N WHME ALY ..

 • Executive Chairs\ergonomic chair mesh leather office chair

  Executiveerine ýetiriji oturgyçlar \ ergonomiki oturgyç meri deri ofis oturgyjy

  Deňi-taýy bolmadyk rahatlyk we goldaw, X2-ni işewür hünärmenler üçin döredilen saýlama oturgyç çözgüdine öwürýär.Bu iň soňky arka oturgyç, iş tejribäňizi şahsylaşdyrmak üçin köp sanly goşmaça täzelenmeler bilen elýeterlidir.X-oturgyçdan X2 K-Sport dolandyryş oturgyjy, 4 sany özüne çekiji reňk görnüşinde bar.

  Oturgyç ölçegleri:

  Umumy giňlik - 25.5 ″

  Yzky giňlik - 20.5 ″

  Boýy - 39,75 ″ - 46.5 ″

  Boýy w / Headrest - 45 ″ - 54 ″

  Oturgyç giňligi - 19.5 ″

  Gata oturgyç - 18.5 ″ - 22.5 ″

  Poluň aşagy - 23.5 ″ - 27 ″

 • 24 Hour Heavy Duty Ergonomic office Chair

  24 sagat agyr ergonomiki ofis başlygy

  ]

  ]

  ] Işli dynç günleriňizde dynç almak üçin.

  ]

  [N WHME ALY ..