“Ultimate 3D Armrests” ergo oturgyjy bilen “Ergonomic Office” oturgyjy

Gysga düşündiriş:

beýik arka mesh ergonomiki oturgyçda ergonomiki dizaýn, dem alýan mesh we konturly örtükli oturgyç bar.

“Ergonomiki mesh” oturgyjynda derrew ýokary göterilýän oturgyç beýikligini sazlamak, sazlap boljak oturgyç çuňlugy, beýikligi we ini sazlanyp bilinýän eller we lomber goldawy bar.

Gämiler ýygnamaga taýyn.

Sazlanylýan oturgyç beýikligi

Sazlanylýan oturgyç çuňlugy

Gurlan lomber goldaw

Eliň sazlanylýan beýikligi

Sazlanylýan gol giňligi

Gämiler ýygnamaga taýyn


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Headrest” bilen “Th Ergo-Adjust” oturgyjy ajaýyp bahadan iň ýokary rahatlygy we stili üpjün edýär.Toruň arka dizaýny, beýikligi sazlanyp bilinýän lomber bilen dem alýar we ajaýyp eşik üçin hakyky deri bilen bezelýär.Uzakly gün zähmet çekmek isleýän ýeriňizde sazlap boljak başlyk ýerleri.

Doly ergonomiki düzedişlere pnewmatik göteriş beýikligi, 360 dereje süýşmek, beýikligi sazlap boljak lomber goldaw, egilmek / dartyş sazlamak we düwmäni açar wagtyňyz dik oturmak üçin egilmek gulpy girýär.Täsin 2-den 1-e çenli sinhron egilişi (oturgyç burçuna 2-den 1-e çenli aralykda oturýar), oturgyç ýassygyny pola deň derejede saklap, ulanyja oturmaga mümkinçilik berýär.Bilek rahatlygy üçin goşmaça giň, gaplanan goltuklar.Güýçli metal bazasy we goltuklary häzirki Platinada gutardy.Täjirçilik taýdan ulanmak üçin ANSI / BIFMA nyrhlaryna laýyk gelýär.CAL 117 ýangyn derejesi.Oturgyç 20 "W x 20" D.Arka tarapy 21 "W x 32-1 / 2" H.27-1 / 2 "W x 27" D x 54-1 / 2 "H ölçegler. Gämiler gurulmady.

24 Hour Heavy Duty Ergonomic office Chair (7)

Hyzmatlarymyz

24 Hour Heavy Duty Ergonomic office Chair (8)

Kompaniýanyň maglumatlary

24 Hour Heavy Duty Ergonomic office Chair (9)
24 Hour Heavy Duty Ergonomic office Chair (10)

Sorag-jogap

1-nji sorag.Nädip sargyt etmeli?

J: Söwda satyjylar ýa-da şahsy adamlar üçin, web sahypaňyzda görkezilen nomerleri aýdyp bermegiňizi haýyş edýärin, eger sargydyňyz gaty az bolsa, gämi köp zakaz etmäge we gämä ýüklemäge kömek edip biler.Lomaý we import agentleri üçin maňa “Nos” zatlaryny we näçeräk mukdarda gerekdigini aýdyp bilersiňiz, köpçülikleýin önümçiligiňiz üçin iň arzan bahany görkezer.

2-nji sorag.Bir gapda zatlary garyşdyryp bilerinmi?

J: Umuman alanyňda, müşderileriň ähli isleglerini kanagatlandyrmaga synanyşýarys, 5 zady garyşdyryp bilersiňiz, has köp garyşdyrmak isleseňiz, täzeden barlamaga mümkinçilik beriň.

3-nji sorag.Size nusga tölegi gerekmi?

J: Ulag tölegi we nusga bahasy alyjy tarapyndan tölenmeli.Worryöne alada etme, alyjylar köp sargyt berenlerinde tölegi yzyna bereris.

4-nji sorag.Öňdebaryjy wagtyňyz ýa-da gowşuryş wagtyňyz näçe?

J: 30-45 günlük goýum alanymyzdan soň 40'HQcontainer bilen bäsleşýäris.25-35 günüň içinde 20'GP konteýner.

5-nji sorag.Töleg şertleri haýsylar?

J: 1.TT.Goýum üçin TT50% öňündensoň köpçülikleýin önümçiligi gurnaýarys, ýüklemezden ozal TT50% balans töläp bilersiňiz

6-njy sorag.MOQ näme?

J: ofis başlygy MOQ 10pc;


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň