Biz hakda

“YiKongLong Mebel” (HK) Co., Çäkli.ofis mebellerini öndürmekde we ösdürmekde ýöriteleşendir.Hytaýdan we Europeewropadan ösen önümçilik liniýalarymyz we döwrebaplaşdyrylan önümçiligimizde gowy gurlan we işleýän enjamlarymyz bar.Önümlerimiz SGS / BIFMA şahadatnamasyny alýar, hili kepillendirilýär.Şençzhenen şäherinde 2000 kwadratdan gowrak sergi zaly bar.

Ajaýyp satuwlar we zehinli inersenerler we tehnikler bilen.Satuw ulgamyny Hytaýda we daşary ýurtlarda giňeltmek kararyna geldik.Häzirki wagtda bazarlarymyz Hytaýy, Günorta Amerikany öz içine alýar.Eastakyn Gündogar, Afrika, Russiýa we ş.m.

107322582

Geçmişdäki ýaly "ýokary ülňülere we berk talaplara" boýun bolarys we dünýä üçin täze ofis iş gurşawyny döretmäge borçlanarys.Hünärimiz we dogruçyllygymyz bilen siziň ýaly müşderiler bilen işewürlik hyzmatdaşlygyny gözlemek isleýäris.OEM & ODM sargytlaryny mähirli garşylaýarys.Bu ugurdaky talaplaryňyz üçin bize ýüz tutup bilersiňiz.

Bütin dünýäde müşderilere hyzmat etmegi maksat edinýäris. Bu ýerdäki web sahypamyzda peýda bolan her önüm, işimiziň diňe bir bölegidir.Bizde sergi zallary we önümçilik bazalary bar.Iň esasy zat, müşderilere gönükdirilen garaýşymyza buýsanýarys.Satuw ýa-da müşderi hyzmat bölümine jaň edeniňizde, derrew garaşylýan zatlardan ýokary hyzmatlary bermek maksady bilen ýörite mebel hünärmenine ýüz tutarsyňyz.

Özboluşly islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin mebelleri özleşdirmek hyzmatlarynyň dürli görnüşlerini hödürleýäris.Adaty mekdep mebellerini, döwlet edaralaryny ýa-da täjirçilik ýerlerinde döwrebap stollary gözleýän bolsaňyz, zerur zatlary şu ýerden tapyp bilersiňiz.

In engineeringenerçilik taslamalarynyň mebel konfigurasiýasyna ünsi jemleýäris.Size düzüliş salgylanmasyny beriň we önümiň shemasy diagrammasyny düzüň.Taslamaňyz üçin önümleriň doly toplumyny hödürläň.Islendik täze taslamalar barada maslahat bermäge hoş geldiňiz.

Has gowy işlemäge kömek etmek üçin geldik!

about us

Kompaniýanyň medeniýeti

culture (1)
culture (2)
culture (3)
culture (4)